Kişisel Bilgilerinize Saygılıyız!..

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ


İZMAR BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. olarak kişisel verilerinizi iş amaçlarımızla bağlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni, faaliyetlerimiz doğrultusunda işlenen kişisel verilerinize ve haklarınıza yönelik genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Farklı kişi gruplarına yönelik aydınlatma beyanları internet sitemizde ayrıca sunulmaktadır.

 

I. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, “Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:41/081 Megapol Tower Kat:8 Bayraklı / İZMİR” adresinde mukim 0484072813400012 Mersis numaralı, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 137646 sicil numaralı, Karşıyaka Vergi Dairesi’ne kayıtlı 484 072 8134 vergi kimlik numaralı İZMAR BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“KablosuzOnline”) tarafından hazırlanmıştır.

 

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; KablosuzOnline’nın iş amaçları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, KablosuzOnline’nın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, iş organizasyonu için gerekli çalışmaların yapılması, faaliyetlerde hukuki ve ticari güvenliğinin temini, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, akdi ve/veya mevzauttan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin ifası, şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, hizmet kalitesi ve işlem güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde Kanun ve ilgili yasal düzenlemelere uygun suretle işlenmektedir.

 

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, Kanun’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

 

IV. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, Kanun 8. ve 9. Maddesinde belirtilen çerçevede, KablosuzOnline’nin iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, fon sağlayan kamu ve özel sektör kuruluşlarına, adli ve ilgili idari makamlar ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

V. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için info@izmar.com.tr e-posta adresini kullanarak KablosuzOnline ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile KablosuzOnline Genel Merkezine veya Şubelerine bizzat elden veya noter kanalıyla, izmarbil@hs01.kep.tr adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da KablosuzOnline’ye daha önce bildirdiğiniz ve KablosuzOnline sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz.

 

Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, KablosuzOnline tarafından dikkate alınamayabilecektir.